Trenutno ste na:
 
Integrisane akademske
  studije medicine
 

Povezani sadržaji:

Navigacija:
 
Početna strana
 


 
INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE
MEDICINE

 

Naziv:
Integrisane akademske studije medicine.

Obrazovni i profesionalni ciljevi nastave:
Razvoj medicinske naučne misli kroz istraživanje i obrazovanje lekara da samostalno obavljaju delatnosti vezane za dijagnostiku, prevenciju bolesti, lečenje kao i unapređenje standarda zdravstvene zaštite ljudi. Krajnji cilj svih delatnosti Medicinskog fakulteta je stvaranje kompetentnih i kvalitetnih stručnjaka i naučnika u oblasti biomedicine, koji su usvojili najviše etičke i profesionalne standarde.

Vrsta studija:
Integrisane akademske studije

Struktura studija:
Kompletnu strukturu studija prikazanu kao blok tabelu pogledajte ovde

Ishod procesa učenja:
Diplomirani studenti će steći stručni naziv doktor medicine, što znači da će moći samostalno da rade u zdravstvenim ustanovama na poslovima koji zahtevaju visoko akademsko obrazovanje drugog stepena.

Stručni akademski naziv:
doktor medicine

Uslov za upis na studijski program:
Za upis u prvu godinu integrisanih akademskih studija medicine mogu da konkurišu kandidati koji su prethodno završili gimnaziju, srednju školu zdravstvene struke ili veterinarskog usmerenja u trajanju od četiri godine.
Pri selekciji kandidata za upis na studijski program, vrednuju se rezultati postignuti u predhodnom školovanju, kao i rezultati postignuti na prijemnom ispitu iz biologije i hemije.

Način i vreme izvođenja studijakog programa:
Studijski program sastoji se od 35 obaveznih i 15 izbornih predmeta, čiji su nazivi, okvirni sadržaji, bodovanje i preduslovi za upis prikazani u tabeli.
Nastava po predmetima na studijskom programu podeljena je u 12 blokova i realizuje se kroz predavanja, vežbe, druge oblike nastave i stručnu praksu u trajanju od šest godina.
Izradom diplomskog rada, na kraju studijskog programa, student ostvaruje 6 ESPB.

 Uslov za prelazak na studijski program:
Studenti mogu da pređu sa drugih fakulteta zdravstvene svrhe iz zemlje, na studijski program Medicinskog fakulteta u Kragujevcu uz odobrenje za prelazak, koje donosi Nastavnonaučno  veće, na osnovu pribavljenog mišljenja komisije koju čine šefovi katedri iz odgovarajuće oblasti.

 Obim studija se izražava brojem ESPB bodova:
360 ESPB.

Svrha studijskog programa:
Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu teži da postane razvijena visokoškolska ustanova u oblasti polja medicinskih nauka, koja po kvalitetu i obimu rada neće zaostajati za ustanovama slične vrste najrazvijenijih evropskih zemalja.
Kroz razvoj sopstvenog sistema obezbeđenja kvaliteta, Medicinski fakultet će stalno poboljšavati kvalitet svoje obrazovne, naučne i zdravstvene delatnosti, prema najvišim standardima koji važe u razvijenim zemljama.
Studijski program za doktora medicine koji se sprovodi na Medicinskom fakultetu stalno će biti osavremenjivan, i prilagođavan potrebama savremenog društva.
Medicinski fakultet će razvijati saradnju sa sličnim ustanovama u zemlji i inostranstvu, kako bi se omogućila razmena znanja, ideja i olakšalo unapređenje obrazovne i naučne delatnosti.
Kroz razvoj sopstvene izdavačke delatnosti Medicinski fakultet će obezbediti udžbeničku literaturu za svoje studente, razvijati domaću medicinsku periodiku kroz izdavanje naučnog časopisa od međunarodnog značaja i učiniti što dostupnijom naučnu i stručnu medicinsku literaturu.
Krajnji cilj svih delatnosti Medicinskog fakulteta je stvaranje kvalitetnih stručnjaka i naučnika u oblasti biomedicine, koji su usvojili najviše etičke i profesionalne standarde.

Opšti cilj:
Razvoj medicinske naučne misli kroz istraživanje i obrazovanje lekara da smostalno obavljaju delatnosti vezane za dijagnostiku, prevenciju bolesti, lečenje kao i unapređenje standarda zdravstvene zaštite ljudi. Krajnji cilj svih delatnosti Medicinskog fakulteta je stvaranje kvalitetnih stručnjaka i naučnika u oblasti biomedicine, koji su usvojili najviše etičke i profesionalne standarde.

Specifični ciljevi su:

 • obezbediti sticanje specifičnih veština za uzimanje anamneze.
 • obezbediti sticanje specifičnih veština za postavljanje dijagnoze bolesti
 • obezbediti sticanje specifičnih veština za lečenje bolesti
 • obezbediti sticanje specifičnih veština za rad u laboratoriji
 • obezbediti sticanje specifičnih veština za eksperimentalni dizajn i analizu eksperimentalnih podataka
 • podstaći razvoj veštine komunikacije i sposobnost upotrebe savremene informacione tehnologije u korist pacijenata
 • razviti sposobnost individualnog rada i  rada u grupi
 • ohrabriti i podstaći stručnu i naučnu radoznalost, i entuzijazam za sticanje novih znanja, što će biti čvrsta osnova za permanentno učenje i profecionalni razvoj.

Kompetencije diplomiranih studenata:
Da bi se stekao stručni naziv doktor medicine student mora da položi 35 obaveznih, 6 izbornih predmeta (od 15 ponuđenih), obavi stručnu praksu i da odbrani dipomski rad.

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • analitičkog razmišljanja u rešavanju medicinskih i zdravstvenih problema i predviđanju posledica
 • ovladavanja preventivnim, dijagnostičkim i terapijskim metodama
 • ovladavanja metodama, postupcima i procesima istraživanja
 • razvoja kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa
 • primene znanja u praksi
 • razvoja komunikacionih sposobnosti i spretnosti, kao i saradnje sa užim i međunarodnim okruženjem
 • uočavanja i ispravnog rešavanja profesionalnih etičkih dilema

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti

 • temeljnog poznavanja, razumevanja i kritičkog prihatanja bioloških i medicinskih principa funkcionisanja živih sistema
 • rešavanja konkretnih zdravstvenih i medicinskih problema pravilnim korišćenjem naučnih metoda i postupaka
 • povezivanja znanja iz različitih oblasti i njihova primena
 • praćenja i primene novina u struci i nauci
 • razvoja veština i spretnosti u upotrebi znanja u odgovarajućem području
 • upotrebe informaciono – komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima odgovarajućeg područja

Ishoda učenja:
Po završetku studija medicine od lekara se očekuje da razume značaj naučnih osnova i otkrića u medicini, da bi ih primenio u medicinskom odlučivanju zasnovanom na dokazima, kroz samostalno i kreativno rešavanje kliničkih problema u praksi, kritičko korišćenje medicinske literature kao i informacionih tehnologija.


Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.