Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије медицине
 

Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
МЕДИЦИНЕ

 

Назив:
Интегрисане академске студије медицине.

Образовни и професионални циљеви наставе:
Развој медицинске научне мисли кроз истраживање и образовање лекара да самостално обављају делатности везане за дијагностику, превенцију болести, лечење као и унапређење стандарда здравствене заштите људи. Крајњи циљ свих делатности Медицинског факултета је стварање компетентних и квалитетних стручњака и научника у области биомедицине, који су усвојили највише етичке и професионалне стандарде.

Врста студија:
Интегрисане академске студије

Структура студија:
Комплетну структуру студија приказану као блок табелу погледајте овде

Исход процеса учења:
Дипломирани студенти ће стећи стручни назив доктор медицине, што значи да ће моћи самостално да раде у здравственим установама на пословима који захтевају високо академско образовање другог степена.

Стручни академски назив:
доктор медицине

Услов за упис на студијски програм:
За упис у прву годину интегрисаних академских студија медицине могу да конкуришу кандидати који су претходно завршили гимназију, средњу школу здравствене струке или ветеринарског усмерења у трајању од четири године.
При селекцији кандидата за упис на студијски програм, вреднују се резултати постигнути у предходном школовању, као и резултати постигнути на пријемном испиту из биологије и хемије.

Начин и време извођења студијаког програма:
Студијски програм састоји се од 35 обавезних и 15 изборних предмета, чији су називи, оквирни садржаји, бодовање и предуслови за упис приказани у табели.
Настава по предметима на студијском програму подељена је у 12 блокова и реализује се кроз предавања, вежбе, друге облике наставе и стручну праксу у трајању од шест година.
Израдом дипломског рада, на крају студијског програма, студент остварује 6 ЕСПБ.

 Услов за прелазак на студијски програм:
Студенти могу да пређу са других факултета здравствене сврхе из земље, на студијски програм Медицинског факултета у Крагујевцу уз одобрење за прелазак, које доноси Наставнонаучно  веће, на основу прибављеног мишљења комисије коју чине шефови катедри из одговарајуће области.

 Обим студија се изражава бројем ЕСПБ бодова:
360 ЕСПБ.

Сврха студијског програма:
Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу тежи да постане развијена високошколска установа у области поља медицинских наука, која по квалитету и обиму рада неће заостајати за установама сличне врсте најразвијенијих европских земаља.
Кроз развој сопственог система обезбеђења квалитета, Медицински факултет ће стално побољшавати квалитет своје образовне, научне и здравствене делатности, према највишим стандардима који важе у развијеним земљама.
Студијски програм за доктора медицине који се спроводи на Медицинском факултету стално ће бити осавремењиван, и прилагођаван потребама савременог друштва.
Медицински факултет ће развијати сарадњу са сличним установама у земљи и иностранству, како би се омогућила размена знања, идеја и олакшало унапређење образовне и научне делатности.
Кроз развој сопствене издавачке делатности Медицински факултет ће обезбедити уџбеничку литературу за своје студенте, развијати домаћу медицинску периодику кроз издавање научног часописа од међународног значаја и учинити што доступнијом научну и стручну медицинску литературу.
Крајњи циљ свих делатности Медицинског факултета је стварање квалитетних стручњака и научника у области биомедицине, који су усвојили највише етичке и професионалне стандарде.

Општи циљ:
Развој медицинске научне мисли кроз истраживање и образовање лекара да смостално обављају делатности везане за дијагностику, превенцију болести, лечење као и унапређење стандарда здравствене заштите људи. Крајњи циљ свих делатности Медицинског факултета је стварање квалитетних стручњака и научника у области биомедицине, који су усвојили највише етичке и професионалне стандарде.

Специфични циљеви су:

 • обезбедити стицање специфичних вештина за узимање анамнезе.
 • обезбедити стицање специфичних вештина за постављање дијагнозе болести
 • обезбедити стицање специфичних вештина за лечење болести
 • обезбедити стицање специфичних вештина за рад у лабораторији
 • обезбедити стицање специфичних вештина за експериментални дизајн и анализу експерименталних података
 • подстаћи развој вештине комуникације и способност употребе савремене информационе технологије у корист пацијената
 • развити способност индивидуалног рада и  рада у групи
 • охрабрити и подстаћи стручну и научну радозналост, и ентузијазам за стицање нових знања, што ће бити чврста основа за перманентно учење и профеционални развој.

Компетенције дипломираних студената:
Да би се стекао стручни назив доктор медицине студент мора да положи 35 обавезних, 6 изборних предмета (од 15 понуђених), обави стручну праксу и да одбрани дипомски рад.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • аналитичког размишљања у решавању медицинских и здравствених проблема и предвиђању последица
 • овладавања превентивним, дијагностичким и терапијским методама
 • овладавања методама, поступцима и процесима истраживања
 • развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа
 • примене знања у пракси
 • развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим и међународним окружењем
 • уочавања и исправног решавања професионалних етичких дилема

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности

 • темељног познавања, разумевања и критичког прихатања биолошких и медицинских принципа функционисања живих система
 • решавања конкретних здравствених и медицинских проблема правилним коришћењем научних метода и поступака
 • повезивања знања из различитих области и њихова примена
 • праћења и примене новина у струци и науци
 • развоја вештина и спретности у употреби знања у одговарајућем подручју
 • употребе информационо – комуникационих технологија у овладавању знањима одговарајућег подручја

Исхода учења:
По завршетку студија медицине од лекара се очекује да разуме значај научних основа и открића у медицини, да би их применио у медицинском одлучивању заснованом на доказима, кроз самостално и креативно решавање клиничких проблема у пракси, критичко коришћење медицинске литературе као и информационих технологија.


Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.