Тренутно сте на:
 
  Упис на факултет
    школске 2021/2022
 


Повезани садржаји:

 

Навигација:
 
Почетна страна
 
 
Информације за кандидате
ИНФОРМАЦИЈЕМЕДИЦИНАФАРМАЦИЈАСТОМАТОЛОГИЈАСТРУКОВНЕАФИРМАТИВНЕАРХИВА

 


КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА
ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу расписује конкурс за упис студената у прву годину студија школске 2021/2022. године на следећим акредитованим студијским програмима:

Назив студијског програма буџет. самофинан.
Интегрисане академске студије медицине 88 -
Интегрисане академске студије фармације 84 -
Интегрисане академске студије стоматологије 24 -
Основне струковне студије – струковни физиотерапеут 14 30
Основне струковне студије – струковна медицинска сестра 14 30

  Комплетан текст конкурса   


Школарина за самофинансирајуће студенте за прву годину студија школске 2021/2022 године износи:

Назив студијског програма

за Основне струковне студије – струковни физиотерапеут

80.000 дин.

за Основне струковне студије – струковна медицинска сестра

80.000 дин.


УПИС НА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ И ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

На расписани конкурс могу се пријавити кандидати који су имају одговарајуће средње образовање у четворогодишњем трајању и уверење о здравственом стању.

Одговарајућим средњим образовањем сматра се:

- за упис на интегрисане академске студије медицине, стоматологије и основне струковне студије: завршена гимназија или школе здравственог или ветеринарског усмерења у четворогодишњем трајању.
- за упис на интегрисане академске студије фармације: завршена гимназија или школе здравственог или ветеринарског усмерења или стручне школе одговарајућег образовног профила у четворогодишњем трајању.

Кандидати за упис у прву годину полажу пријемни испит из следећих предмета:
- на студијском програму Интегрисаних академских студија медицине - из Биологије и Хемије
- на студијском програму Интегрисаних академских студија фармације - из Математике и Хемије
- на студијском програму Интегрисаних академских студија стоматологије - из Биологије и Хемије
- на студијском програму Основних струковних студија - из Биологије и Хемије.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа: - читко попуњену пријаву (добија се на Факултету),
- оригинална сведочанства I, II, III и IV разреда (на увид),
- фотокопије истих сведочанстава,
- оригинал диплому (на увид),
- фотокопију дипломе,
- извод из матичне књиге рођених (оригинал и фотокопија),
- лекарско уверење (издато од надлежне здрав. установе),
- уплату за трошкове пријемног испита.

Напомена: Фотокопије докумената, која се дају на увид, не морају бити оверенеПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА ЗА УПИС

Пријем докумената обавиће се у згради Деканата у улици Светозара Марковића 69,  дана 23, 24, и 25. јуна 2021. године, у времену од 9.00 - 15.00 часова.

Припадници српске националне мањине из суседних земаља подносе нострификована документа или потврду Министарства просвете Републике Србије да је нострификација започета.

Трошкове пријемног испита у износу од 11.000 динара уплатити на жиро рачун  Факултета број: 840-1226666-19,  са позивом на број:
сврха уплате модел позив на број

Трошкови пријемног испита:

 

 

за Интегрисане академске студије медицине

  02010

за Интегрисане академске студије фармације

  02020

за Интегрисане академске студије стоматологије

  02080

за основне струковне студије - струковни физиотерапеут

  02030

за основне струковне студије - струковна медицинска сестра

  02030

Прималац:  Факултет медицинских наука у Крагујевцу

 

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Пријемни испит одржаће се на Факултету у следећим терминима:

за Интегрисане академске студије медицине

30. јуна 2021. год. 13.00 - 16.00

за Интегрисане академске студије фармације

28. јуна 2021. год. 13.00 - 16.00

за Интегрисане академске студије стоматологије

29. јуна 2021. год. 12.00 - 15.00

за Основне струковне студије – струковна сестра

29. јуна 2021. год. 16.00 - 19.00

за Основне струковне студије – струковни физиотерапеут

29. јуна 2021. год. 16.00 - 19.00

 

УПУТСТВО КАНДИДАТИМА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Поштовани кандидати,

Провера идентитета кандидата обавиће се приликом уласка кандидата у просторије факултета увидом у личну карту или пасош, сат времена пре почетка полагања пријемног испита.

У просторију где ће се полагати пријемни испит дозвољено је уношење само следећих предмета:
• хемијска оловка која пише плавом бојом
• графитна оловка
• џепни калкулатор (погледајте примере допуштених и забрањених калкулатора наведене у Упутству кандидатима
  за полагање пријемног испита
)
• идентификациони листић, који су кандидати добили приликом предавања докумената

Забрањено је поседовање било какве литературе, џепних рачунара, мобилних телефона, радио уређаја, „паметних сатова“ (компјутеризовани ручни сатови са било каквим оперативним системом, могућношћу меморисања или калкулатором), папира и слично. Уколико неки од наведених предмета кандидат буде донео на испит, исти ће бити одузет током трајања испита (Факултет не може гарантовати безбедност ових предмета, те се кандидати моле да овакве предмете не уносе у просторије у којима се одвина пријемни испит).

Пошто се кандидат распореди на радно место, добија тестове, као и оверене празне папире за рад.

Кандидат предаје урађени тест члану Комисије и напушта просторију водећи рачуна да не омета остале кандидате. Кандидат не може напустити просторију пре истека првог сата рада на тесту.

Строго је забрањена замена картона за одговоре кандидата на пријемном испиту.
Кандидат који је на било који начин нарушио регуларност испита, удаљује се из просторије за полагање чиме губи право на даљи ток испита и рангирање на ранг листи.

Упутство кандидатима за полагање пријемног испита и примере допуштених и забрањених типова калкулатора и ручних сатова можете погледати овде

 

РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

Кандидат који је као ученик III или IV разреда средње школе освојио једно од прва три места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, односно на међународном такмичењу, из биологије или хемије или математике не полаже пријемни испит из одговарајућег наставног предмета.

Пријемни испит из тог предмета вреднује се максималним бројем бодова. Ово се не односи на награде освојене на републичкој смотри научног и уметничког стваралаштва талената.

Рангирање кандидата обавља се на основу збира просечних оцена постигнутих у сва четири разреда средње школе помножених са два (максимални број бодова је 40) и на пријемном испиту (максималан број бодова је 60).

Укупан максимални број бодова који кандидат може остварити износи 100.

На терет буџета може бити уписан кандидат са коначне ранг листе који је остварио најмање 51 бод а најмање 30 у статусу самофинансирајућег студента.

Прелиминарна јединствена ранг листа кандидата биће објављена на огласној табли и веб страници Факултета.

Кандидат може поднети приговор Комисији за упис на прелиминарну јединствену ранг листу у року од 24 сата од објављивања ранг листе.

Комисија за упис доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења приговора.

Коначна ранг листа кандидата биће објављена на огласној табли и веб страници Факултета и Универзитета.УПИС КАНДИДАТА

Упис кандидата у прву годину студија на студијском програму Интегрисаних академских студија МЕДИЦИНЕ обавиће се у просторијама Факултета медицинских наука у Крагујевцу (Светозара Марковића бр. 69), 9. јула (петак) у времену од 09.00 - 15.00 часова. Кандидат који се до овог термина не упише, сматраће се да је одустао од уписа.

Упис кандидата у прву годину студија на студијском програму Интегрисаних академских студија ФАРМАЦИЈЕ обавиће се у просторијама Факултета медицинских наука у Крагујевцу (Светозара Марковића бр. 69), 7. јула (среда) у времену од 09.00 - 15.00 часова. Кандидат који се до овог термина не упише, сматраће се да је одустао од уписа.

Упис кандидата у прву годину студија на студијском програму Интегрисаних академских студија СТОМАТОЛОГИЈЕ обавиће се у просторијама Факултета медицинских наука у Крагујевцу (Светозара Марковића бр. 69), 8. јула (четвртак) у времену од 09.00 - 15.00 часова. Кандидат који се до овог термина не упише, сматраће се да је одустао од уписа.

Упис кандидата у прву годину студија на студијским програмима ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА обавиће се у просторијама Факултета медицинских наука у Крагујевцу (Светозара Марковића бр. 69), 8. јула (четвртак) у времену од 09.00 - 15.00 часова. Кандидат који се до овог термина не упише, сматраће се да је одустао од уписа.

УПИС НА НЕПОПУЊЕНА МЕСТА

Упис на непопуњена места обавиће се јавном прозивком кандидата према редоследу на коначној ранг листи.

На прозивку се јављају искључиво кандидати који су стекли право уписа, а на ранг листи су били преко броја предвиђеног за упис.
Кандидат (или у случају објективне спречености - члан породичног домаћинства) који не приступи прозивци сматраће се да је одустао од уписа, па се прозива следећи кандидат са ранг листе.

Кандидат који је током прозивке стекао право на упис у обавези је да истог дана приложи потребна документа за упис.

Упис на непопуњена места обавиће се јавном прозивком кандидата према редоследу на коначним ранг листама,
12. јула (понедељак) 2021. године у времену:
- од 10.00 часова за студијски програм Интегрисане академске студије МЕДИЦИНЕ
- од 10.20 часова за студијски програм Интегрисане академске студије ФАРМАЦИЈЕ
- од 10.40 часова за студијски програм Интегрисане академске студије СТОМАТОЛОГИЈЕ
- од 11.00 часова за студијски програм ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ


Сваки кандидат је дужан да приложи следећа документа:

- оригинал дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту у средњој школи;
- оригинале сведочанстава о завршеном првом, другом, трећем и четвртом разреду средње школе;
- нострификована документа (уколико је приликом пријема докумената приложио потврду);
- извод из матичне књиге рођених;
- два обрасца ШВ-20 (купују се на Факултету);
- две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм;
- једну фотографију формата 2,5 x 2 цм;
- потврду о уплати школарине (прва рата за студенте основних струковних студија) у износу од 20.000 динара *;

* Самофинансирајући студенти основних струковних студија могу уплатити школарину у четири рате. Уплатнице за трошкове школарине налазе се у скриптарници Факултета медицинских наука.

Све информације о детаљима уписа и  студирања,  можете добити на телефоне: 034 306 800, 069 306 8000 (а за интегрисане академске студије стоматологије на располагању је и телефон 034 355 840 ), или на web адреси Факултета медицинских наука у Крагујевцу www.medf.kg.ac.rs

 

ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА
ЗА БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ


Упознајте се са Факултетом медицинских наука на најдиректнији начин

У суботу 24. априла и 15. маја 2021. године Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
( уколико епидемилошка ситуација у Србији буде то дозволила) организује традиционалну манифестацију Дан отворених врата за будуће студенте и њихове родитеље.

То је прилика да се информишете о нашим студијским програмима, начину студирања, збиркама задатака за полагање пријемног испита , начину полагања пријемног, али и упознате са простором у коме ћете студирати.

Обилазак Факултета, у оквиру Дана отворених врата, врши се у интервалу од 11 сати.

Молимо Вас да свој долазак најавите на телефон 034/306-800 или е- поштом на : PRTim@medf.kg.ac.rs

 

 

НОВЕ ЗБИРКЕ ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
НА ФАКУЛТЕТУ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
(треће допуњено издање)

У скриптарници Факултета медицинских наука у Крагујевцу од 18.5.2020. године могу се купити збирке тест питања и задатака за припрему пријемног испита (треће допуњено издање) из биологије, хемије и математике које одговарају градиву из уџбеника за I, II, III и IV разред гимназије природно-математичког смера по приступачној цени од 250,00 динара.

Збирке су издања Факултета медицинских наука у Крагујевцу.

Садржај области које обухвата Збирка задатака из биологије за припрему пријемног испита на ФМН погледајте овде

Садржај области које обухвата Збирка задатака из хемије за припрему пријемног испита на ФМН погледајте овде

Садржај области које обухвата Збирка задатака из математике за припрему пријемног испита на ФМН погледајте овдеПРЕЗЕНТАЦИЈЕ О СТУДИЈАМА

- Презентација о интегрисаним академским студијама стоматологије   30   30

 

ИНФОРМАЦИЈЕ БУДУЋИМ СТУДЕНТИМА

- Дан отворених врата

- Брошура о Факултету

- Други о нама (информације из штампе)

 

- ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

- Програмски садржај за припремање пријемног испита из БИОЛОГИЈЕ

- Програмски садржај за припремање пријемног испита из ХЕМИЈЕ

- Програмски садржај за припремање пријемног испита из МАТЕМАТИКЕ
Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.