Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије стоматологије
 

Повезани садржаји: 
ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
СТОМАТОЛОГИЈЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2017. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ
 
РБ

ШП

Назив предмета

 Инфор
матор

1.
А6
  Патолошка анатомија
2.
А7
  Патолошка физиологија
3.
А8
  Биохемија
5.
И1
  Генетика са биологијом
6.
И3
  Историја стоматологије
7.
И21
  Етика
8.
И4
  Енглески језик
9.
Б7
  Хирургија
10.
Б8
  Оториноларингологија
11.
Б10
  Орална патологија
12.
Б11
  Дерматовенерологија
14.
И5
  Ургентна медицина
[ - нд - ]
15.
И6
  Офталмологија
[ - нд - ]
16.
И7
  Фармакотерапија у стоматологији
17.
И8
  Вештина комуникације
18.
В9
  Стоматолошки материјали
19.
В4
  Стоматолошка протетика – претклиника
20.
В5
  Анестезиологија
21.
В7
  Рестауративна одонтологија I
22.
В8
  Рестауративна одонтологија I – стручна пракса
24.
И9
  Орофацијални бол
25.
И10
  Клиничка имунологија
[ - нд - ]
26.
И11
  Стоматологија заснована на доказима
27.
И12
  Биостатистика
[ - нд - ]
28.
Г5
  Превентивна стоматологија
29.
Г6
  Претклиничка ендодонција
30.
Г7
  Пародонтологија
31.
Г8
  Имплантологија
33.
И13
  Здравствена економија
34.
И14
  Здравствени менаџмент
[ - нд - ]
35.
И22
  Визуализационе технике у стоматологији
36.
И16
  Болести зуба – напредни курс
[ - нд - ]
37.
Д5
  Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба
38.
Д6
  Судска медицина
39.
Д7
  Дечија стоматологија
40.
Д8
  Клинички блок
41.
Д11
  Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба – стручна пракса
43.
И17
  Ургентна стања у стоматологији
44.
И18
  Методологија истраживања у биомедицинским наукама
[ - нд - ]
45.
И19
  Организација професије и легислатива
[ - нд - ]
46.
И20
  Форензичка дентална медицина
47.
Д9
  Завршни рад