Trenutno ste na:
 
Integrisane akademske
  studije farmacije
 

Povezani sadržaji:

Navigacija:
 
Početna strana
 


 
INFORMACIJE
IZ STUDENTSKE SLUŽBE

O studijama

Struktura studijskog programa

          Studijski program INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE FARMACIJE ima za cilj da formira kompetentne diplomirane farmaceute, koji će moći samostalno da rade na složenim poslovima koji zahtevaju visoko obrazovanje u farmaceutskoj industriji, regulatornim telima i sistemu zdravstvene zaštite.
Studije su integrisane i akademske (obuhvataju akademske studije 1. i 2. stepena); diplomirani studenti stiču naziv MAGISTAR FARMACIJE.
Na ovaj studijski program mogu se upisati kandidati koji završe gimnaziju ili srednju školu zdravstvene struke, i polože prijemni ispit iz matematike i hemije.
Studije traju 5 godina, odnosno 10 semestara. Svaka godina nosi 60 ESPB, tako da diplomirani studenti stiču 300 ESPB. Diplomski rad se radi  u 10. semestru, i nosi 6 ESPB. Studenti moraju da slušaju i polože 38 obaveznih i 10 izbornih predmeta, kao i da polože  završni ispit.
Metode izvođenja nastave obuhvataju: predavanja, vežbe, seminare, problem - orijentisanu nastavu i projekt-orijentisanu nastavu.
Na ovaj studijski program mogu preći studenti sa integrisanih akademskih studija farmacije na drugim univerzitetima, pod uslovom da su studijski programi podudarni u više od 80% sadržaja.

Svrha studijskog programa

          Svrha ovog studijskog programa je obrazovanje diplomiranih farmaceuta, odnosno, magistara farmacije, koji su osposobljeni za samostalan rad na poslovima koji zahtevaju visoko obrazovanje u farmaceutskoj industriji, zdravstvenom sistemu, regulatornim telima i obrazovnim ustanovama. Magistri farmacije će moći da rade na razvoju novih lekova (uključujući pretklinička i klinička ispitivanja lekova), u proizvodnji lekova, kontroli kvaliteta lekova, na nabavci, čuvanju i izdavanju lekova, na farmaceutskoj nezi bolesnika i na istraživanjima u oblasti farmacije.

Ciljevi studijskog programa

          Opšti cilj je osposobljavanje studenata da samostalno obavljaju delatnosti vezane za dizajn, proizvodnju, procenu kvaliteta i upotrebu lekova. Diplomirani studenti detaljno će poznavati sastav lekova, njihove hemijske i fizičke osobine, njihovu proizvodnju i upotrebu, kao i metode kojima se ispituje čistoća i jačina lekova. Pored toga, studijski program će omogućiti diplomiranim studentima da razumeju kako lekovi deluju na ljudski organizam, kakva je njihova sudbina u organizmu i kako se lekovi mogu najracionalnije koristiti za dijagnostiku, prevenciju i lečenje oboljenja.

Specifični ciljevi su:

 • obezbediti duboko ukorenjeno znanje osnovnih principa hemije, biologije i fizike koje se može primeniti u farmaciji
 • osposobiti diplomirane studente da primenjuju ove principe u rešavanju specifičnih problema u farmaciji
 • obezbediti sticanje specifičnih veština za eksperimentalni dizajn i analizu eksperimentalnih podataka
 • promovisati shvatanje farmaceutske profesije kao discipline orijentisane ka pacijentu, i ovladati ulogom farmaceuta u sistemu zdravstvene zaštite i farmaceutskoj industriji
 • podstaći razvoj veštine komunikacije sa pacijentima i sposobnost upotrebe savremene informacione tehnologije u korist pacijenata
 • razviti sposobnost individualnog rada i  rada u grupi
 • ohrabriti i podstaći stručnu i naučnu radoznalost, i entuzijazam za sticanje novih znanja, što će biti čvrsta osnova za permanentno učenje i profesionalni razvoj

Opis opštih i predmetno-specifičnih kompetencija studenata


Opšte sposobnosti

 • analiza, sinteza i predviđanje rešenja i posledica interakcije lekova sa živim organizmom;
 • ovladavanje metodama, postupcima i procesima istraživanja u oblasti farmacije;
 • usvajanje kritičkog pristupa «Farmacije zasnovane na dokazima»;
 • praktična primena znanja o lekovima i bolestima;
 • ovladavanje veštinom komunikacije sa pacijentima i kolegama;
 • usvajanje etičkih principa pretkliničkih i kliničkih ispitivanja lekova.

Predmetno-specifične sposobnosti

 • temeljno poznavanje osnovnih i primenjenih disciplina u farmaciji;
 • usvajanje naučnih metoda dizajna pretkliničkih i kliničkih ispitivanja lekova i rešavanje konkretnih problema u lečenju bolesnika sistematskim i kritičkim pregledom relevantne literature;
 • integracija osnovnih i primenjenih znanja u funkcionalnu celinu;
 • čitanje i analiza stručne i naučne literature na engleskom jeziku iz oblasti farmacije;
 • korišćenje baza podataka iz oblasti medicine i farmacije na internetu;
 • sposobnost rešavanja praktičnih problema u oblasti farmacije primenom stečenih znanja, veština i stavova.


Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.