Trenutno ste na:
 
Sednice Veća fakulteta
  Nastavno-naučno veće
 


Arhiva Veća :
 
       sednicu
 

Povezani sadržaji:
 
Sazivi veća
Arhiva veća
 

Navigacija:
 
Početna strana
  
NASTAVNO-NAUČNO VEĆE

 

Na osnovu člana 3. stav 2. Poslovnika o radu Nastavno-naučnog veća Fakulteta


SAZIVAM

123. sednicu Nastavno-naučnog veća

koja će se održati elektronskim putem, a putem obrasca za elektronsko glasanje, dana 25.01.2023. godine (sreda) sa početkom u 13.00 sati, za koju predlažem


DNEVNI RED

 


 1. Verifikacija mandata članovima Veća
  1.1. Prof. dr Aleksandri Dimitrijević (materijal)

 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 3. Odluka o usvajanju predloga finansijskog plana i plana javnih nabavki Fakulteta za 2023. godinu
  3.1. Predlog finansijskog plana (materijal za ovu tačku možete pogledati ovde)
  3.2. Predlog plana javnih nabavki (materijal za ovu tačku možete pogledati ovde)

 4. Usvajanje izveštaja o radu Fakulteta za školsku 2021/22.godinu
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 5. Usvajanje predloga plana rada Fakulteta za 2023. godinu
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 6. Odluka o predlogu broja studenata i visini školarine za upis u prvu godinu studija u školskoj 2023/24.godini
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 7. Odluka o predlogu sastava komisije za sprovođenje upisa u prvu godinu studija u školskoj 2023/24. godini na sledećim studijskim programima:
  7.1. Integrisane akademske i Osnovne strukovne studije
  7.2. Doktorske akademske studije Doktorska škola-medicinske nauke
  7.3. Doktorske akademske studije Menadžment zdravstvenog sistema
  7.4. Master akademske studije
  7.5. Specijalističke akademske studije
  7.6. Zdravstvene specijalizacije
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 8. Odluka o davanju saglasnosti za angažovanje na drugim visokoškolskim ustanovama u školskoj 2023/24. godini
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 9. Odluka o davanju saglasnosti za učešće na kongresima u školskoj 2023/24. godini
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 10. Odluka o usvajanju informatora predmeta za letnji semestar 2022/2023. školske godine na Integrisanim akademskim, Osnovnim strukovnim, Master akademskim i Doktorskim akademskim studijama - Doktorska škola- medicinske nauke (materijale za ovu tačku možete pogledati ovde)

 11. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o radu časopisa Fakulteta Experimental and Applied Biomedical Research
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 12. Odluke o usvajanju Izveštaja i utvrđivanju predloga za izbor:
  12.1. nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Klinička farmacija (izveštaj)
  12.2. nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Patološka fiziologija (izveštaj, prigovor, odgovor na prigovor)
  12.3. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Psihijatrija (izveštaj)
  12.4. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Sudska medicina (izveštaj)

 13. Odluke o izboru:
  13.1. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Medicinska statistika i informatika (izveštaj)
  13.2. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Mikrobiologija i imunologija (izveštaj)

 14. Odluke o izboru:
  14.1. istraživača saradnika za užu naučnu oblast Infektivne bolesti (izveštaj)
  14.2. istraživača saradnika za užu naučnu oblast Anatomija (izveštaj)

 15. Odluke o utvrđivanju predloga sastava Komisije za pripremanje Izveštaja za izbor:
  15.1. nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Primenjena hemija
  15.2. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Humana genetika
  (predloge za ove tačke možete pogledati ovde)

 16. Odluka o formiranju Komisije za pripremanje izveštaja za izbor saradnika u zvanju asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Klinička farmacija (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 17. Odluke o formiranju Komisije za pripremanje izveštaja za izbor:
  17.1. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Bolesti zuba i endodoncija
  17.2. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Oralna hirurgija
  (predloge za ove tačke možete pogledati ovde)

 18. Odluka o pokretanju postupka za izbor u istraživačko zvanje-istraživač pripravnik
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 19. Odluka o imenovanju člana Komisije za odbranu snage, dizajna i hipoteze studije
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 20. Odluke u vezi sa postdiplomskim studijama
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)


PRISUSTVO SEDNICI JE OBAVEZNO.


Predlozi, izmene i dopune dnevnog reda ili diskusije mogu se dostaviti do 24.01.2023. godine (utorak) do 10.00 časova na adresu vece@medf.kg.ac.rs

 PREDSEDAVAJUĆI VEĆA

Prof.dr Vladimir Jakovljević, dekan

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.